ENLLAÇOS D'INTERÈS

Política de Privacitat

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Associació Amics del Centre de Formació del Laberint,  en davant l’Associació.
CIF: G-67151217
Nena Casas, 71, 08017, de Barcelona
Correo electrónico: secretaria@amicscflaberint.cat

Aquesta Política de Privadesa estableix els termes en què l’Associació utilitza i protegeix la informació que els seus usuaris proporciona al moment d’utilitzar el seu lloc web.

Usuaris

L’accés i/o ús del portal de amicscflaberint.cat atribueix la condició d’usuari que accepta des de l’inici de l’accés i/o ús l’avís legal i la política de privadesa que aquí es reflecteix. Les citades condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

Protecció dels drets de propietat intel·lectual

Els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web amicscflaberint.cat són de titularitat exclusiva de l´associació Amics del Centre de Formació del Laberint o de terceres persones físiques o jurídiques que n’han autoritzat l’ús a l´associaió. Els continguts del lloc web són objecte de propietat intel·lectual, amb les excepcions previstes en l’article 13 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d’aquests continguts o d’altres que es puguin incloure en el futur, s’ha de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.

L´associació explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial.

No s’autoritza en cap cas:

  • La presentació d’una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a l´associació per mitjà de ‘framing’.
  • La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de l´associació mitjançant ‘in line linking’.
  • L’extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a l´associació conforme a les disposicions vigents.
  • L’ús comercial dels continguts del lloc web amicscflaberint.cat.
  • L’ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa propietat de l´associació sense el seu coneixement i l’autorització corresponent.
  • L’ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.
  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de l´associació, dels seus proveïdors, dels seus col.laboradors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment esmentats.
  • Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

 

L´associació es reserva el dret d’instar les accions, els procediments i les mesures cautelars procedents previstos en la legislació de propietat intel·lectual, amb relació a la comissió d’infraccions de la normativa sobre propietat intel·lectual per part dels usuaris. Les infraccions que es cometin amb motiu de la utilització fraudulenta de la informació i dels continguts del lloc web amicscflaberint.cat poden comportar les sancions legalment previstes, en especial, en el codi penal (articles 270 i següents).

Protecció de dades personals i garanties dels drets digitals

A) Dades recollides a través de formularis

En el cas que faciliteu les vostres dades personals a través d’aquesta seu electrònica, el tractament que se’n pot derivar se sotmet a les previsions de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades de personals i garanties dels drets digitals, i a la resta de normativa aplicable.

Si voleu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició (drets ARCO) amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per l´associació, en els termes i les condicions que preveu el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a:

Amics del Centre de Formació del Laberint, Nena Casas,71 08017, de Barcelona.  

D’acord amb el que disposa l’article 24 del Reglament de la LOPD, també podeu formular les vostres sol·licituds d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició utilitzant altres mitjans, sempre que aquests permetin acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud i que aquesta sol·licitud contingui els elements especificats en l’article 25.1 del RLOPD.

B) Dades de navegació

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d’aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l’adreça URL del recurs demanat, l’hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de la persona usuària.

Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web amicscflaberint.cat.

En la seva seu electrònica,  l´associació no utilitza galetes (‘cookies’) o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries de la seu electrònica. L’ús d’aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l’accessibilitat i l’exploració segura i eficient de la seu electrònica de l´associació.

Aquest lloc web fa servir les eines de mesurament d’audiència de Google Analytics, que permeten analitzar el comportament i el perfil dels visitants anònims amb l’objectiu de millorar el funcionament del web. Aquest mesurament utilitza galetes (cookies) de terceres parts.

Responsabilitat amb relació als continguts

L´associació es reserva el dret de modificar els continguts del web i d’eliminar-los, així com també de limitar o impedir-ne l’accés ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia.

L´associació no es fa responsable de la informació o dels continguts d’altres pàgines web a les quals remet o amb les quals enllaça el portal amicscflaberint.cat.

L´associació no s’identifica necessàriament amb les opinions expressades pels seus col·laboradors i autors dels blogs.

Dret d’exclusió

L´associació es reserva el dret de denegar o retirar l’accés als seus llocs web i/o els serveis oferts sense necessitat d’avís previ, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals o les normes d’ús.

Contractació

L’enviament de qualsevol dels formularis de comanda suposa una via de contractació electrònica en els termes que reconeix la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació. Sobre la base d’aquesta llei, l´associació us informa que el correcte enviament de les dades veraces i necessàries, i la posterior efectivitat en el pagament, seran els únics tràmits a complir per a tal contractació. El document en què aquesta es formalitzi serà emmagatzemat en les nostres oficines durant el temps legalment obligatori, on es mantindrà accessible per al seu accés, rectificació o cancel·lació.

Generalitats

L´associació  Amics del Centre de Formació del Laberint perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda dels seus llocs web, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

Modificació de les presents condicions i durada

L´associació podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i seran vigents fins que siguin modificades per altres condicions degudament publicades.

Normativa aplicable i jurisdicció

La relació entre l´associació i els usuaris es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i als tribunals de la ciutat de Barcelona.

Top